Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

illumination
   
Reposted fromlexi lexi viacynamon cynamon
illumination
Wiesz co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczenia talerzy, trzaskania drzwiami?
Obojętność.
Milczenie wszystko pieprzy.
Niszczy każdego doszczętnie.
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viaszydera szydera
illumination
7182 ad2c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viastrzepy strzepy
illumination
6016 ec3c
illumination
5255 e0a9 500
Reposted frompierdolony pierdolony
illumination
8384 7ea6 500
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viapierdolony pierdolony
illumination
3592 892c
Reposted fromkrzysk krzysk viadarthsadic darthsadic
illumination
5272 0473
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viadarthsadic darthsadic
0859 93fb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadarthsadic darthsadic
illumination
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viatfu tfu
illumination
6894 70a9
Reposted fromEkran Ekran viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
6756 f654 500
Reposted fromink ink viagaszka gaszka
illumination
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted frominpassing inpassing viagaszka gaszka
illumination
illumination
jestem magnesem
który odpycha wszystko
co go przyciąga
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viagaszka gaszka
illumination
8411 cc7a
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viagaszka gaszka
illumination
2727 a655
Reposted fromfarba farba viagaszka gaszka
illumination
1265 dc1b 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viatantalum tantalum
illumination
imageimageimageimage
Reposted fromfriends friends viatantalum tantalum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl