Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

illumination
1286 c71d
Reposted fromtfu tfu
7561 447f
Reposted fromLittleJack LittleJack viatfu tfu
illumination
1301 9358
Reposted fromGIFer GIFer viatfu tfu
illumination
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viatfu tfu
illumination
4636 1030 500
Reposted fromsarazation sarazation viatwice twice
illumination
illumination
0265 f9b7
illumination
illumination
illumination
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
9352 34c8
Reposted fromLittleJack LittleJack
illumination
8502 40e9 500
Reposted fromtaborri taborri viafeedingthesoul feedingthesoul
illumination

żyję nie widując gwiazd
mówię nie rozumiejąc słów
czekam nie licząc dni

 

aż ktoś przebije ten mur.

— Rafał Wojaczek
Reposted fromflesz flesz viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
4139 ae0f

merelygifted:

Cracks me up every time.

illumination
0199 21f8 500
Reposted fromakunin akunin viaall-about-kate all-about-kate
7545 f221 500
illumination
3792 ff4a
Reposted fromfatique fatique viaall-about-kate all-about-kate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl