Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

2028 9c29
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialewuseeek lewuseeek
illumination
illumination
8779 c41a 500
By: Sabine Mirlesse
illumination
illumination
Nie da się odtworzyć pierwszego razu, gdy obiecujemy komuś miłość, ani tego, jak pierwszy raz sami czujemy się przez kogoś kochani. Nie da się przeżyć na nowo tej mieszanki lęku, uwielbienia, niepewności, namiętności i pożądania, ponieważ to nigdy nie zdarza się dwa razy.
— Renée Carlino „Zanim zostaliśmy nieznajomymi”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via777727772 777727772
4978 f6d8
illumination
illumination
3042 93b8 500
Reposted fromnusiak nusiak viajointskurwysyn jointskurwysyn
illumination
4903 3873 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
illumination
5038 a1a9 500
Reposted fromKisiel66 Kisiel66 viajointskurwysyn jointskurwysyn
illumination

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasmutnazupa smutnazupa
illumination
Reposted frombluuu bluuu viabelatrix belatrix
7397 7980 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
6273 50ee 500

epiphanyco:

london. uk.  13 07 2015.

Reposted fromkulamin kulamin viairmelin irmelin
illumination
Black cats owned by Molly Micklethwait & Rufus White (photograph by Oskar Proctor)
Reposted fromcats cats viacarlandlouise carlandlouise
illumination
But I already did something today!!!
Reposted frompaket paket viairmelin irmelin
illumination
1548 d014
Reposted fromjaggal jaggal viairmelin irmelin
illumination
5707 761f 500
Reposted from777727772 777727772 viamyinstantneed myinstantneed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl